Je moderní daňová a účetní kancelář s mnohaletými zkušenostmi nabízející komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, zpracování mezd a daňového poradenství. Služby poskytuje širokému spektru zákazníků, od živnostníků až po malé a střední firmy z celé ČR.

Neplacené volno a zdravotní pojištění

Neplacené volno a zdravotní pojištění Datum: 29.07.2021

Pokud zaměstnanci v rámci svého pracovního poměru čerpají volno bez náhrady mzdy, je třeba řešit zdravotní pojistné . Jaké jsou konkrétní druhy volna v rámci zaměstnání, určuje zákoník práce – konkrétně část osmá zákona č. 262/2006 Sb. (§ 191 a násl.).

Zákon vymezuje volno, které je povinen zaměstnavatel umožnit. Patří mezi něj např. pracovní neschopnost, ošetřování člena rodiny, mateřská či rodičovská dovolená, výkon veřejných funkcí, účast na svědecké výpovědi, pracovní volno související s akcí pro děti a mládež nebo související s brannou povinností.  Uvedené případy se nazývají překážky v práci na straně zaměstnance, kdy zaměstnanec musí zaměstnavatele předem o tento druh volna požádat, pokud je to možné (volno náleží například i při odstraňování živelních pohrom, což dopředu jistě nikdo neví). Ne všechny tyto uvedené překážky jsou zároveň neplaceným volnem. U některých musí zaměstnavatel poskytnout náhradu mzdy. Při pracovní neschopnosti poskytuje zaměstnavatel náhradu mzdy v prvních 14 kalendářních dnech za pracovní dny, které by býval zaměstnanec vykonal. Při delší pracovní neschopnosti již dávky nemocenského pojištění hradí Česká správa sociálního zabezpečení.

Typickým příkladem, kdy zaměstnavatel náhradu neposkytuje po celou dobu, je mateřská či rodičovská dovolená. Tyto dva případy však nemají dopad na platbu zdravotního pojištění , neboť se jedná o situace, které se vyjímají z minimálního vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění – ač jde ve své podstatě o neplacené volno, nemusíme se jím při odvodech zdravotního pojištění zabývat.
 
Druhou skupinou pracovního volna jsou jiné důležité osobní překážky na straně zaměstnance. Rozdělení na ty, u nichž náleží náhrada mzdy a u kterých naopak ne, určuje nařízení vlády (č. 590/2006 Sb.).
Uveďme si pár příkladů překážek, za které náhrady mzdy nenáleží (a budeme se tedy jimi dále zabývat v případě platby zdravotního pojištění): •přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků,
•druhý den na vlastní svatbu – jeden den k účasti na svatebním obřadu je placeným volnem, celkem tedy zaměstnavatel poskytne dva dny, ale druhý je již neplaceným volnem,
•přestěhování – nejvýše dva dny, pokud by přestěhování bylo v zájmu zaměstnavatele, šlo by o placené volno,
•vyhledání nového zaměstnání – nejvýše jeden půlden v týdnu po dobu výpovědní doby dvou měsíců (pokud by ale výpověď dal zaměstnavatel dle § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, šlo by o placené volno).
Z výčtu těchto situací je patrné, že neplacené volno nebude mít dlouhodobý charakter. V drtivé většině tedy v takových případech také nevznikne povinnost hradit zdravotní pojištění i z neplaceného volna, protože vyměřovací základ za celý kalendářní měsíc přesáhne svoji minimální hranici, kterou je minimální mzda (v roce 2021 tedy částka 15.200 Kč měsíčně).
 
Pokud by však vyměřovací základ byl pod svojí minimální hranicí, tzn. v roce 2021 nižší než 15.200 Kč za měsíc, je povinnost zdravotní pojištění odvést z částky plného vyměřovacího základu – z rozdílu mezi minimálním vyměřovacím základem a vypočteným základem ze mzdy platí zdravotní pojištění v plné výši zaměstnanec.
 
Další neplacené volno 
Může nastat situace, kdy zaměstnanec potřebuje delší neplacené volno, než jsou vyjmenované překážky v nařízení vlády, např. pokud již vyčerpal svou řádnou dovolenou. V tom případě se může se zaměstnavatelem dohodnout, že mu takové neplacené volno poskytne (zaměstnavatel tak pochopitelně nemusí učinit). V dohodě je vhodné přímo stanovit, jakou formou bude zaměstnanec zaměstnavateli hradit zdravotní pojištění, které má sice povinnost zaměstnavatel odvádět zdravotní pojišťovně, ale jde zcela k tíži zaměstnance.
Pokud by totiž neplacené volno trvalo delší dobu a zaměstnanci by nenáležela žádná mzda nebo náhrada mzdy od zaměstnavatele, musel by zaměstnavatel odvést zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu, ale neměl by možnost strhnout tuto částku zaměstnanci z jeho nároku.
 
Ve všech případech neplaceného volna platí, že pokud by zaměstnanec patřil do okruhu osob, za které je plátce pojistného stát (např. poživatel důchodu), neplatí pro něj podmínka minimálního vyměřovacího základu . Tudíž by tento zaměstnanec nemusel doplácet zdravotní pojištění z neplaceného volna, pokud by jeho vyměřovací základ ve výši hrubé mzdy byl nižší než minimální.
 
Zdroj: https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/neplacene-volno-a-zdravotni-pojisteni/
 
 

 

Zavřít
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám můžeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies Rozumím